سورفکتانت‌های آمفوتری

این گروه از سورفکتانت ه دارای 2 یا بیشتر از گروه های عمل هستند که بسته به شرایط محیط میتوانند در محلول آبی یونیزه شوند و خاصیت سورفکتانت های آنیونی یا کاتیونی را ایجاد کنند.

سورفکتانت های آمفوتری تولیدی در شرکت آناسیمین به شرح زیر است:

 

 

نام شیمیایی                                                                                     نام تجاری

کوکامیدو پروپیل بتائیبن(بادرصد مواد موثره بالا)                        Paylan HCPB

کوکامیدو پروپیل بتائین                                                           Paylan PB

کوکامیدو پروپیل بتائین هیدروکسی سولتین                                Paylan SB

کوکامیدو پروپیل بتائین هیدروکسی سولتین                               Paylan SBG